va.

to let lie fallow, to leave uncultivated;
to lay waste, to spoil, to ruin.

ն.

ԽՈՊԱՆԱՑՈՒՑԱՆԵՄ ԽՈՊԱՆԵՄ. χερσόω desero, desolo, incultum relinquo. Խոպան կացուցանել. աւերել. անպիտանացուցանել. Խարապ էթմէք.

Խոպանացուցանել զերկիր հայոց. (ՃՃ.։)

Գազանք ապականիչք եւ խոզք անտառաց մտեալ խոպանեսցեա զնա. (Ճ. ՟Դ.։)

Խոպանել եւ կորուսանել զամենայն գիրս։ Խոտեալ խոպանեաց։ Ծերանալն, եւ խոպանիլ զգայարանաց. (Մարթին.։)

Թէ ի բարի ուսմանէ անխրատ է միտքն, խոպանի. եւ որպէս խոպան երկիր փուշս եւ անպիտան բերս բուսացանէ. (Երզն. խրատ.։)

Խողխողեալքդ ի խարդաւանօղ խաւարասէր խոպանողացն, եւ ցանկապատառ հետեւողաց նորա. (Մագ. ՟Բ։)

Իսկ (Ոսկ. գծ.)

Մի՛ երկնչիր ասէ (ի սօղոսէ). խոպանեալ է, եւ աղօթս առնէ. գուցէ խուպանեալ, իբր ռմկ. խպնեալ, պատկառեալ։

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես խոպանացուցանեմ
դու խոպանացուցանես
նա խոպանացուցանէ
մեք խոպանացուցանեմք
դուք խոպանացուցանէք
նոքա խոպանացուցանեն
Imparfait
ես խոպանացուցանեի
դու խոպանացուցանեիր
նա խոպանացուցանէր
մեք խոպանացուցանեաք
դուք խոպանացուցանեիք
նոքա խոպանացուցանեին
Aoriste
ես խոպանացուցի
դու խոպանացուցեր
նա խոպանացոյց
մեք խոպանացուցաք
դուք խոպանացուցէք
նոքա խոպանացուցին
Subjonctif
Présent
ես խոպանացուցանիցեմ
դու խոպանացուցանիցես
նա խոպանացուցանիցէ
մեք խոպանացուցանիցեմք
դուք խոպանացուցանիցէք
նոքա խոպանացուցանիցեն
Aoriste
ես խոպանացուցից
դու խոպանացուսցես
նա խոպանացուսցէ
մեք խոպանացուսցուք
դուք խոպանացուսցջիք
նոքա խոպանացուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ խոպանացուցաներ
դուք մի՛ խոպանացուցանէք
Impératif
դու խոպանացո՛
դուք խոպանացուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու խոպանացուցանիջիր
դուք խոպանացուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու խոպանացուսջի՛ր
դուք խոպանացուսջի՛ք