va.

to curf, to frizz, to put in ringlets, to crisp.

ն.

ԽՈՊՈՊԵԼ. Կազմել խոպոպիս. պճնել զհերս.

Ունէր լմայր պճնօղ, որ հանապազ զհերսն խոպոպեալ կազմէր. (ՃՃ.։)