bot. s.

iva.

s.

ԽՈՌ կամ ԽՈՌՆ. χαμαιπιτύς humilis pinus. Խոտ նման տերեւոց սարոյ ծառոյն (յն. խամէբիդի՛ս, իբրու գետնասարոյ։) (Գաղիան.։)

ԽՈՌ 3 ա. Առաւել ռմկ. իբր Խորհեալ խոռոչացեալ, կամ Տձեւ, անշնորհ. պակասաւոր. թերի.

Մի դիհի ատամունքն խոռ են. (Վրդն. առակ.։)

Աշխարհիս օրէնք մարմնոյ կարեացս օրէնք, ամէնն կաղ է, ու խոռ ու անցաւոր է. (Ոսկիփոր.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ախոռ, ոյ

Ախոռապան, աց

Ախոռապետ, աց

Անխոռ

Խոռապետ, աց

Խոռեմ, եցի

Խոռն

Խոռոչ, աց

Խոռոչանամ, ացայ

Խոռոչիմ, եցայ

Հինգխոռոչեան

Voir tout