adj.

eating vegetables, vegetarian.

adj.

Որոյ կերակուրն է խոտ. խոտաճարակ.

Ի կերողիզխոտ. (Սղ. ՟Ճ՟Ե. 20։)

Անասուն խոտակեր գազանաց. (Ագաթ.։)

Ո՞ եհան զայնպիսի երկրաւոր անուանս զգիշակեր եւ խոտակերս յերկինս. (Եզնիկ.։)