s.

Խոր եւ խրթին խօսք. բան մթին եւ մանուածոյ.

Քննութիւն արարէ՛ք, եւ խորախօսութիւն. (Ոսկիփոր.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif խորախօսութիւն խորախօսութիւնք
accusatif խորախօսութիւն խորախօսութիւնս
génitif խորախօսութեան խորախօսութեանց
locatif խորախօսութեան խորախօսութիւնս
datif խորախօսութեան խորախօսութեանց
ablatif խորախօսութենէ խորախօսութեանց
instrumental խորախօսութեամբ խորախօսութեամբք