adj.

nomad, wandering.

adj.

Բնակեալն ի վրանս. վրանաբնակիչ.

Խորանաբնակք. որպէս սովոր են կալ արապիկդ ի բացի. (Գէ. ես.։)

Խորանաբնակ եւ բացօթեայ հովիւքն։ Տայր ի խորանաբնակ հովիւսն. (Եփր. ծն.։)