vn.

to become hollow or deep;
to dive into, to go to the bottom of.

չ.

βἁύνομαι, ἁποκολοποῦμαι profundus fio, excavor, sinuosus fio. Խոր լինել. ունելզխորութիւն. գոգիլ. գոգանալ. խոռոչանալ. ի խորս իջանել. եւ Նսեմանալ առ խորութեան.

Որպէս ճանապարհ հատանի, եւ խորանայ ի կողմանէ ոտից. (Երզն. քեր.։)

Պալար թէ ոչ տարածի, եւ տեղն ոչ խորանայ. (Վրդն. ղեւտ.։)

Ի ձորս երկայնաձիգս խորացեալս. (Խոր. ՟Բ. 6։)

Զհոսանս, յորոց զմին ծոցն մեծ կոչեն, եւ զմիւսն՝ փոքր. Վասն զի երկաքանչիւրկողմանխն ոչ նմանապէս խորանան. (Արիստ. աշխ.։)

Խորանալն արմատոյն իջուրս։ Ամենայն սերմանց պարտ էնախ խորանալ, եւ ծածկիլ. (Նչ. եզեկ.։ Երզն. քեր.։)

Որ գերագոյն յագին ի մէջ խորացելոյ փայտին. (Անյաղթ բարձր.։)

Խորացեալ ի հողեղէն պատկերին. (Գանձ.։)

Զանպատրաստ խորացեալ խաւարին հալածեալ նսեմութիւն։ Աներեւոյթ խորացելոյ բանտին (դժոխոց)։ Բորբոքեալ ծովուն խորացելոյ. (Բենիկ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես խորանամ
դու խորանաս
նա խորանայ
մեք խորանամք
դուք խորանայք
նոքա խորանան
Imparfait
ես խորանայի
դու խորանայիր
նա խորանայր
մեք խորանայաք
դուք խորանայիք
նոքա խորանային
Aoriste
ես խորացայ
դու խորացար
նա խորացաւ
մեք խորացաք
դուք խորացայք
նոքա խորացան
Subjonctif
Présent
ես խորանայցեմ
դու խորանայցես
նա խորանայցէ
մեք խորանայցեմք
դուք խորանայցէք
նոքա խորանայցեն
Aoriste
ես խորացայց
դու խորասցիս
նա խորասցի
մեք խորասցուք
դուք խորասջիք
նոքա խորասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ խորանար
դուք մի՛ խորանայք
Impératif
դու խորացի՛ր
դուք խորացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու խորասջի՛ր
դուք խորասջի՛ք