s.

cf. Խորդիւն.

s.

Խորդալն. հնչիւն խորդալոյ.

Ռընդացն ձայն խորդման. (Փիլ. յովն.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif խորդումն խորդմունք
accusatif խորդումն խորդմունս
génitif խորդման խորդմանց
locatif խորդման խորդմունս
datif խորդման խորդմանց
ablatif խորդմանէ խորդմանց
instrumental խորդմամբ խորդմամբք