vn.

to be degenerated, estranged, spoiled.

չ.

νοθεύομαι alienor, pro adulterio habeor. Խորթ լինել կամ գտանիլ. օտարանալ իբրեւ զխորթ.

Ի ստացօղ դարձի՞ն յուսացայց, յորմէ խորթացայ։ Զաբրահամ ոչ էր յիշել, զի խորթացեալ էր ի նմանէ. (Նար. ՟Ի՟Դ. ՟Ծ՟Ա։)

Եւ Օտարեանալ ի կարգէ. անստոյգ, անհարթ գտանիլ.

Խորթային երկոքեան իրողութիւնքն արիստոտէլի. (Անյաղթ վերլծ. արիստ.։)

Վերստին արծարծել զխորթացեալ բանս հռետորին. (Յիշատ. Ոսկ. գծ. այսինքն հարթել զանհարթ ոճն։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես խորթանամ
դու խորթանաս
նա խորթանայ
մեք խորթանամք
դուք խորթանայք
նոքա խորթանան
Imparfait
ես խորթանայի
դու խորթանայիր
նա խորթանայր
մեք խորթանայաք
դուք խորթանայիք
նոքա խորթանային
Aoriste
ես խորթացայ
դու խորթացար
նա խորթացաւ
մեք խորթացաք
դուք խորթացայք
նոքա խորթացան
Subjonctif
Présent
ես խորթանայցեմ
դու խորթանայցես
նա խորթանայցէ
մեք խորթանայցեմք
դուք խորթանայցէք
նոքա խորթանայցեն
Aoriste
ես խորթացայց
դու խորթասցիս
նա խորթասցի
մեք խորթասցուք
դուք խորթասջիք
նոքա խորթասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ խորթանար
դուք մի՛ խորթանայք
Impératif
դու խորթացի՛ր
դուք խորթացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու խորթասջի՛ր
դուք խորթասջի՛ք