s.

honey-comb;
honey-cake.

s.

κηρίον favus. (իսկ κηρός cera, է մոմ). Բլիթ կամպան մեղեր հանդերձ մոմովն. բճիճ լի մեղու. մոմով մեղր. կիւմէճ պալը.

Խորիսխ մեղու։ Քաղցր է նա քան զմեղու խորիսխ. (՟Ա. Թագ. ՟Ժ՟Դ. 27։ Սղ. ՟Ժ՟Ը. 11։)

Պատառ մի ի խորսխոյ. (Կոչ. ՟Ժ՟Դ։)

Մեղու շուրջ զխորիսխովն թռուցեալ պատի։ Համս խորսխոյ քաղցրութեան. (Ոսկ. ի մելիտ. եւ Ոսկ. յհ. ՟Ա. 1։)

Մեղեր եւ խորսխի յագումն կայ. (Լմբ. սղ.։)

Խորիսխ՝ որ կոկորդն քաղցրացուցանէ, է շնորհք աւետարանին. (Համամ առակ.։)

Ստեղծելով իբրու խորսխով մեղուաց զքաղաք եւ զքաղաքացիս. (Պղատ. օրին. ՟Գ։)

ԽՈՐԻՍԽ. ἕγκρις laganum, placenta. Պան խմորոյ զանգելոյ իւղով եւ մեղու. խիւս. փոխինդ.

Համ նորա իբրեւ զխորիսխ մեղու։ Եփէին ի պուտան, եւ առնէին նկանս. եւ էր քաղցրութիւն նորա իբրեւ զխորիսխ իւղոյ եւ մեղու. (Ել. ՟Ժ՟Զ. 31։ Թուոց. ՟Ժ՟Ա. 8։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Մեղրախորիսխ

Voir tout