vn.

to toughen like leather.

չ.

ԽՈՐԽԱՆԱԼ. Իբրեւ զխորխ (խոզի) լինել.

Զխորխացեալ կաշին ի բաց ընկենոյր. (Ագաթ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես խորխանամ
դու խորխանաս
նա խորխանայ
մեք խորխանամք
դուք խորխանայք
նոքա խորխանան
Imparfait
ես խորխանայի
դու խորխանայիր
նա խորխանայր
մեք խորխանայաք
դուք խորխանայիք
նոքա խորխանային
Aoriste
ես խորխացայ
դու խորխացար
նա խորխացաւ
մեք խորխացաք
դուք խորխացայք
նոքա խորխացան
Subjonctif
Présent
ես խորխանայցեմ
դու խորխանայցես
նա խորխանայցէ
մեք խորխանայցեմք
դուք խորխանայցէք
նոքա խորխանայցեն
Aoriste
ես խորխացայց
դու խորխասցիս
նա խորխասցի
մեք խորխասցուք
դուք խորխասջիք
նոքա խորխասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ խորխանար
դուք մի՛ խորխանայք
Impératif
դու խորխացի՛ր
դուք խորխացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու խորխասջի՛ր
դուք խորխասջի՛ք