s.

falling in, sinking;
land-slip.

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif խորխոլումն խորխոլմունք
accusatif խորխոլումն խորխոլմունս
génitif խորխոլման խորխոլմանց
locatif խորխոլման խորխոլմունս
datif խորխոլման խորխոլմանց
ablatif խորխոլմանէ խորխոլմանց
instrumental խորխոլմամբ խորխոլմամբք