ն.

Ածել զմտաւ, կամխորհել. եւ Խորհուրդիմն կամ խորհրդով ի մէջ բերել.

Յոյս իմնկենաց առ այս խորհրդաբերեալ։ Անկաշառ ոստիկան ամենայն հոգւոց խորհրդաբերեաց. (Նար. ՟Կ՟Գ. եւ Նար. մծբ.։)

Որ եւ այս թիւգրոյ խորհրդաբերէ այսպիսի տեսակ. (Սիսիան.։)

Զի թէ արտաքնոցն ասացեալն ի խորհուրդ եկեղեցւոյ վերաբերին, ո՞րչափ եւս առաւելուղղափառ հաւատով խորհրդաբերին. (Յհ. իմ. եկեղ.։)