s.

thinker;
counsellor;
the initiated;
minister, priest.

adj.

Որպէսմտածու. երկնիչ ի սրտի.

Խնդայր չարեացն խորհրդածու. (Սիսիան.։)

Որպէս Խորհրդական. βουλευτής consiliarius.

Ընտրել զսոսա պարւոյն այնմիկ խորհրդածուս։ Խորհրդածուք, եւ այլ իշխանք. (Պղատ. օրին. ՟Զ։)

Զմերձաւորսն եւ զխորհրդածուսն կապակցէր դաշանց երդմամբ։ Հրամանատարք եւ խորհրդածուք դրանն արքունի։ Ոմն խորհրդածու դրանն արքունի. (Յհ. կթ.։)

Որպէս Կատարիչ սրբազան խորհրդոյ. ἰερατικός, ἰεροποιός sacrificans.

Քրիստոսի պատարագին լինել խորհրդածու. (Յճխ. ՟ժը։)

Որք երեկ պատարագիչ եւ խորհրդածու. (Լմբ. պտրգ.։)

Մանաւանդ որպէս Խորհրդազգած. խելամուտ եւ ուսուցիչ աստուածային խորհրդոց գաղտնեաց. μυσταγώγος, μυστής mysta, ad sacrorum arcana admissus, sacrorum doctor.

Լինէր կարօտ այսպիսւոյ խորհրդածուի. (Պրպմ. ՟Լ՟Թ։)

Որք եւ տնտեսութեանն էին խորհրդածուք. (Ածաբ. ծն.։)

Աւանդութեան տիեզերաց խորհրդածուացն։ Զգուշացուցանեն զանձինս մեր երանելիք խորհրդածուքն. (Պրպմ. ՟Լ՟Թ. եւ Կիւրղ. թղթ. առ միայնակեացս։)

Խորհրդածուք խորոցն ատուծոյ (հրեշտակք). (Շար.։)

Փրկչին մերոյ ծննդեանն խորհրդածուք (հովիւք). (Խոր. ՟Բ. 88։)

Անօթն ընտրութեան՝ խորհրդածուն խորոցն աստուծոյ. (Յհ. կթ.։)

Խորհուրդք են աստուածայինք, եւ պարտ է խորհրդածուացն միայն զնորին զօրութիւն գիտել. (Լմբ. պտրգ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Անխորհրդածութիւն, ութեան

Խորհրդածութիւն, ութեան

Voir tout