adv.

Խորհրդաբար. սուրբ եւ գաղտնի խորհրդով. եւ Մասնաւոր խորհրդով.

Խորհրդականապէս լինի սա մարմին եւ արիւն քրիստոսի, եւ ոչ երեւելապէս։ Սիոն եւ երուսաղէմ ուսուցանեն մեզ գիրք սուրբ խորհրդականապէս առաքելոց եւ մարգարէից զժողովս սրբոցն որ առ աստուծոյ. (Լմբ. պտրգ.։)

Եւ զկնի աւուրց քառասնից վերացաւ, խորհրդականապէս զայս անօրինէ. (Տօնակ.։)