adj.

foolish, odd, eccentric.

adj.

Կորուսանօղ զխորհուրդ (որպէս դնի ի յն). անհանճար. անխելք.

Ազգ խորհրդակորոյս. (Օր. ՟Լ՟Բ. 28։)

Խորհրդակորոյս մեծի եւ անճառելի խորհրդեանն քրիստոսի. (Համամ առակ.։)