cf. Խորհրդով մտաց, կամ խորհրդաւոր օրինակաւ.

Ազդումն ընկալեալ երկնաւոր զօրացն, եւ զգաստացեալք խորհրդապէս. թէ զի՞նչ իցե բարբառի առ նոսա տէրն. (Աթ. համբ.։)

Կամ Առանձին իմն խորհրդով. նշանակաւ.

Խորհրդապէս ընծայեցաւ. ոսկեաւ կնդրուկ եւ զըմըռսաւ. (Շ. խոստ.)

Տե՛ս, թէ որպիսի զօրութիւն խորհրդապէս ի բանս փակէ. (Շ. ՟ա. պետր. ՟Ժ՟Դ։)

Եւ Ընդ գաղտնութեամբ. ծածկապէս.

Գործ կատարեաց սքանել, բայց սակայն խորհրդապէս, եւ ոչ յայտնի։ Մինչեւ ցայսմ խորհրդապէս կատարեալ. (Լմբ. սղ. եւ Լմբ. պտրգ.։)

եւ Ընդ բանիւ սուրբ խորհրդոյ.

Այսպէս առցես ինձ եւ զառաջիկայ նշանակս խորհրդապէս կատարեալ. (Լմբ. պտրգ.։)