adj.

flowing, waving;

mar.

undulating, flowing gently, rippling.

adj.

Խորշ խորշ եղեալ. գոգաւոր. ծալ ի ծալ.

Ալիք կուտակին վէտք վէտք խորշեղէն պարուտակեալ մկանամբք իւրեանց. (Մծբ. ՟Ժ՟Գ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif խորշեղէն խորշեղէնք
accusatif խորշեղէն խորշեղէնս
génitif խորշեղինի խորշեղինաց
locatif խորշեղինի խորշեղէնս
datif խորշեղինի խորշեղինաց
ablatif խորշեղինէ խորշեղինաց
instrumental խորշեղինաւ խորշեղինաւք