va.

to cause to avoid or shun.

ն.

στέλλω, ὐποστέλλω contraho, reprimo, inhibeo, compesco. Տալ խորշիլ իբրու ի խորշ ամփոփելով. ի բաց քեցել, հեռացուցանել. խրտուցանել. հեռացնել, խրտեցնել, ետ քաշել.

Երկիւղն ծառայական է, ոչ մերձեցուցանէ զմեզ յաստուած, այլ խորշեցուցանէ։ Որք յայս սրբութեան սեղանոյս երկրպագութենէ զձեզ խորշեցուցանել փութան։ Որ ի մեղացն զմեզ խորշեցուցանէ։ Երկիւղն խորշեցուցանէր ի սիրելւոյն սքանչելապէս. (Լմբ. սղ. եւ Լմբ. համբ.։)

Խորշեցոյց զեկեղեցի իւր ի նեստորի չար հերձուածոյն. (Գր. տղ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես խորշեցուցանեմ
դու խորշեցուցանես
նա խորշեցուցանէ
մեք խորշեցուցանեմք
դուք խորշեցուցանէք
նոքա խորշեցուցանեն
Imparfait
ես խորշեցուցանեի
դու խորշեցուցանեիր
նա խորշեցուցանէր
մեք խորշեցուցանեաք
դուք խորշեցուցանեիք
նոքա խորշեցուցանեին
Aoriste
ես խորշեցուցի
դու խորշեցուցեր
նա խորշեցոյց
մեք խորշեցուցաք
դուք խորշեցուցէք
նոքա խորշեցուցին
Subjonctif
Présent
ես խորշեցուցանիցեմ
դու խորշեցուցանիցես
նա խորշեցուցանիցէ
մեք խորշեցուցանիցեմք
դուք խորշեցուցանիցէք
նոքա խորշեցուցանիցեն
Aoriste
ես խորշեցուցից
դու խորշեցուսցես
նա խորշեցուսցէ
մեք խորշեցուսցուք
դուք խորշեցուսցջիք
նոքա խորշեցուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ խորշեցուցաներ
դուք մի՛ խորշեցուցանէք
Impératif
դու խորշեցո՛
դուք խորշեցուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու խորշեցուցանիջիր
դուք խորշեցուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու խորշեցուսջի՛ր
դուք խորշեցուսջի՛ք