s.

plait, double, fold, gather;
wrinkle, crease;

adj.

plaited, folded, turned down;
wrinkled, puckered.

s.

Խորշ խորշ ծալք կամ կրկնուած. Փոթ փոթ ըլլալը.

Ի խորշխորշան հանդերձիցն պատատելոյն, զոր էր զգեցեալ, ոչ զմի զէն ոչ կարաց գտանել. (Բուզ. ՟Ե. 5։)