adj.

Խորշոմեալ երեսօք. երեսը կռընճմտած.

Ի մին ժամու պառաւն խորշոմերես (յեզաբէլ) մատուցեալ սեւացուցանէր զմացառս աչացն առ բբոքն. (Եփր. թագ.։)