s.

the hymen;
maidenhead.

s.

Բառ անստոյգ. ըստ Լեհացւոյն իբր ի Բժշկարանէ, Կնիք կուսութեան. միզն կանացի։ իսկ քօ՛ռի ըստ յն. է Աղջիկ կոյս։

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Խորոպճին

Voir tout