s.

roast-meat.

s.

ԽՈՐՈՎԱԾ ὁπτός assus, coctus. որ եւ ԽՈՐՈՎՈՅՔ. Միս կամ ձուկն խորովեալ ի վերայ կայծականց հրոյ. խորված.

Զմասն ինչ ձկանց խորովածին. (Շ. խոստով.։)