s.

earnest prayer, urgent entreaty, lively instance.

s.

Խորովմամբ սրտի աղերսանք. գորովալիր պաղատանք.

Զո՞ ոք ոչ խոնարհեցուցանէին վիշտք կնոջն, եւ աղերսն, եւ խորովանքն. (Ոսկ. մ. ՟Բ. 27։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif խորովանք
accusatif խորովանս
génitif խորովանաց
locatif խորովանս
datif խորովանաց
ablatif խորովանաց
instrumental խորովանաւք