s.

cf. Խորոված.

ԽՈՐՈՎՈՅՔ ԽՈՐՈՎՈՒ. cf. ԽՈՐՈՎԱԾ.

Մեծամեծացն ճաշք եւ ընթրիքն դժուարաւ յօրինին, եփոցք եւ խորովոյք, եւ ծախք ի վաճառաց. (Մանդ. դ։ Իսկ Խոսրովու, իբր ռմկ. Մխ. ապար.։)