s.

cot, but;
cell, small room;
— պահնակաց, sentry-box.

s.

καλύβη, καλύβιον tugurium, tuguriolum. Հիւղ. խուց. խրճիթ. տաղաւար.

Իբրեւ խուղ մի մրգապահաց։ Խուղս մրգի. (Կոչ. ՟Ժ՟Դ։ Վրդն. սղ.։)

նոյեան, խուղ աբրահամեան, ատուածահրաշ մովսէսի խորան. (Գանձ.։)

Աղաչեալ զնա ի համբերութիւն դարձոյց ի խուղն. (Լմբ. սղ.։)

Ի հիւսան խղի սնանէր. (Մանդ. ՟Դ։)

Խուղ, եւ մսուր, եւ մանուկ ի խանձարուրս։ Գիտէք իսկ զտեղին. փոքր ինչ է, եւ այնչափ որչափ զխղի միոջ զտեղի ունել. (Ոսկ. մ. ՟Ա. 6։)

Զի յրն այն իբր զփոքր մի խղոյ միյն ունի զչափն. (Շ. մտթ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Անխուղ

Խաղճախուղճ

Խուղբ

Մառախուղ, խղոյ, խլոյ, խղոց, խլոց

Voir tout