ԽՈՒՃԱՊԵՄ ԽՈՒՃԱՊԵՑՈՒՑԱՆԵՄ. συγχέω perturbo μεταλλεύω transverto κατεργάζω profligo ἑλαύνω agito, vexo μορμολύττω perterrefacio larvis եւ այլն. Տագնապել. վրդովել. խռովել. այլայլել. ահաբեկ առնել. ցնորեցուցանել. շփոթել. տակնուվրայ ընել.

Յածումն ցանկութեան խուճապէ զմիտս անմեղս. (Իմ. ՟Դ. 14։)

Եւ դու խուճապես զպարզամիտսն. (Առ որս. ՟Գ։)

Ընդէ՞ր զարհուրեցուցանես զմեզ, եւ խուճապես։ Թոյլ տայ նախ տրտմականացն խուճապել։ Զքառասուն օր խուճապեաց զնոսա երկիւղ։ Զերկոտասան այր ի մէջ առեալ ամենեցուն՝ կապանէին տանջէին, այսր անդր խուճապէին։ Խուճապէր եւ ըմբերանէր. (Ոսկ. ՟ա. կոր. եւ Ոսկ. ես. եւ Ոսկ. մտթ.։)

Սպասաւորք թագաւորին առանց խնայելոյ խուճապեն. (Նար. ՟Հ՟Թ։)

Զգալի խաւարաւ խուճապեաց զնոսա եւ ընդարմացոյց (Լմբ. իմ.։)

Խուճապօղ է եւ դժուարահաճոյ այնոցիկ՝ որ զյապահով հանդարտութիւնն սիրեցին դրակցութիւնքն. (Փիլ. տեսական.։)

Եհար զմխոս ահագին պատգամօքն եւ խուճապեցոյց երկիւղն. (Ոսկ. ես.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես խուճապեցուցանեմ
դու խուճապեցուցանես
նա խուճապեցուցանէ
մեք խուճապեցուցանեմք
դուք խուճապեցուցանէք
նոքա խուճապեցուցանեն
Imparfait
ես խուճապեցուցանեի
դու խուճապեցուցանեիր
նա խուճապեցուցանէր
մեք խուճապեցուցանեաք
դուք խուճապեցուցանեիք
նոքա խուճապեցուցանեին
Aoriste
ես խուճապեցուցի
դու խուճապեցուցեր
նա խուճապեցոյց
մեք խուճապեցուցաք
դուք խուճապեցուցէք
նոքա խուճապեցուցին
Subjonctif
Présent
ես խուճապեցուցանիցեմ
դու խուճապեցուցանիցես
նա խուճապեցուցանիցէ
մեք խուճապեցուցանիցեմք
դուք խուճապեցուցանիցէք
նոքա խուճապեցուցանիցեն
Aoriste
ես խուճապեցուցից
դու խուճապեցուսցես
նա խուճապեցուսցէ
մեք խուճապեցուսցուք
դուք խուճապեցուսցջիք
նոքա խուճապեցուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ խուճապեցուցաներ
դուք մի՛ խուճապեցուցանէք
Impératif
դու խուճապեցո՛
դուք խուճապեցուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու խուճապեցուցանիջիր
դուք խուճապեցուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու խուճապեցուսջի՛ր
դուք խուճապեցուսջի՛ք