s.

Իբր Խոր տրտմութիւն.

Ասացի քեզ, ի խումարութենէ պատրաստ կացիր. (Ոսկիփոր.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif խումարութիւն խումարութիւնք
accusatif խումարութիւն խումարութիւնս
génitif խումարութեան խումարութեանց
locatif խումարութեան խումարութիւնս
datif խումարութեան խումարութեանց
ablatif խումարութենէ խումարութեանց
instrumental խումարութեամբ խումարութեամբք