adj.

little;

adv.

— ինչ, — մի, a little, very small quantity, however little;
— ինչ ժամանակ, a short time;
— ինչ իրք են, there is very little;
ի — վայրկենի, in a moment, in an instant.

adj.

ԽՈՒՆ, ԽՈՒՆ ԻՆՉ. ὁλίγος modicus μικρός parvus, exiguus. Դոյզն. սակաւ. փոքր. սուղ. քիչ, քիչ մը.

Վասն խուն արտասուաց. (Փարպ.։)

Ի խուն վայրկենի. (Նար. ՟Ի՟Գ.)

Սոյն իմս եւ խուն իմաստութիւն. (Յիսուս որդի.։)

Սակաւ մասն ժամանակի ունիս իբրեւ զնշխար խուն. (Լծ. ածաբ.)

Եւ ոչ սուղ եւ խուն մասն տայցես։ Խուն քնովն յագեցեալք. (Ոսկ. մ. ՟Բ. 23։ եւ Ոսկ. ՟ա. տիմ. ՟Ժ՟Դ։)

Խուն ինչ տեսութիւն ածցական. (Նար. ՟Հ՟Դ։)

Եւ մեք խուն ինչ տամք պատճառս իմաստնոց. (Լմբ. սղ.։)

Խուն ինչ պտուղս զհամայնիցն տեսանեմ. (Սկեւռ. աղ.։)

adv.

ԽՈՒՆ ՄԻ. մ. ὁλίγον modicum. Փոքր մի. առ փոքր մի. սակաւիկ մի. քիչ մը.

Խուն մի իբրեւ զոչինչ ի հանգստեան (եղիցի) Սիր. (՟Խ. 6։)

Խուն մի եւ ըմբռնեալ էին զարքայն. (Զենոբ.։)

Ի քումդ խնամոց խուն մի խիթացեալ՝ եւ նա ընդ կրիւք իմն գրաւեցաւ. (Նար. ՟Հ։)

Խուն մի նշանակել յաւետարանէ չէ ինչ տարադէպ. (սարգ. ՟Ա. Պետ. ՟Զ։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Դեղախունկ

Դեղնախունկ

Եղեգնախունկ

Երիցախունբ

Խունայար

Խունաւագութիւն, ութեան

Խունկ, խնկոց

Խունկեղէգն

Խունճ

Խրախունք

Ծխուն

Հայխունկ

Մխուն

Չամչախունկ

Պտղախունկ

Ջախջախուն

Քարախունկ

Voir tout