va.

to cause to escape, to save, to extricate.

ն.

Տալ խուսել. հեռացուցանել. ազատ կացուցանել.

Կարող էր առն անկեան ուրեք պահել զնոյ, եւ որպէս զենովքխուսեցուցանել ի մահուանէ. (Վրդն. ծն.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես խուսեցուցանեմ
դու խուսեցուցանես
նա խուսեցուցանէ
մեք խուսեցուցանեմք
դուք խուսեցուցանէք
նոքա խուսեցուցանեն
Imparfait
ես խուսեցուցանեի
դու խուսեցուցանեիր
նա խուսեցուցանէր
մեք խուսեցուցանեաք
դուք խուսեցուցանեիք
նոքա խուսեցուցանեին
Aoriste
ես խուսեցուցի
դու խուսեցուցեր
նա խուսեցոյց
մեք խուսեցուցաք
դուք խուսեցուցէք
նոքա խուսեցուցին
Subjonctif
Présent
ես խուսեցուցանիցեմ
դու խուսեցուցանիցես
նա խուսեցուցանիցէ
մեք խուսեցուցանիցեմք
դուք խուսեցուցանիցէք
նոքա խուսեցուցանիցեն
Aoriste
ես խուսեցուցից
դու խուսեցուսցես
նա խուսեցուսցէ
մեք խուսեցուսցուք
դուք խուսեցուսցջիք
նոքա խուսեցուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ խուսեցուցաներ
դուք մի՛ խուսեցուցանէք
Impératif
դու խուսեցո՛
դուք խուսեցուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու խուսեցուցանիջիր
դուք խուսեցուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու խուսեցուսջի՛ր
դուք խուսեցուսջի՛ք