vn.

to emit a gurgling sound;
— շանց, to howl.

չ.

Խոշոր ձայն հանել ընդ խռչափողն. խռխռալ.

Այլք ընդ փողւցն զենեալք կիսամեշք գոլով՝ դժուարաւ խռնչէին. (Լաստ. ՟Ժ՟Ա։)

Խռնչէին եւ կատաղին զօրետ շանց. (Փիլ. տեսական.։)