cf. ԽՌՈՎՈՒԹԻՒՆ, եւ ԽՌՈՎ.

Սուրբ են յամենայն նենգութենէ, եւ յագահաց խռովանաց վայելք նոցա (աղքատաց). (Մանդ. ՟Է։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif խռովանք
accusatif խռովանս
génitif խռովանաց
locatif խռովանս
datif խռովանաց
ablatif խռովանաց
instrumental խռովանաւք