s.

contentiousness, restlessness.

s.

Սէր խռովութեան. հակառակասիրութիւն.

զի ո՛չ վասն խռովասիրութեան ի դէպ է հակառակիլ. (Մխ. առակ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif խռովասիրութիւն խռովասիրութիւնք
accusatif խռովասիրութիւն խռովասիրութիւնս
génitif խռովասիրութեան խռովասիրութեանց
locatif խռովասիրութեան խռովասիրութիւնս
datif խռովասիրութեան խռովասիրութեանց
ablatif խռովասիրութենէ խռովասիրութեանց
instrumental խռովասիրութեամբ խռովասիրութեամբք