va.

cf. Խռովեմ.

cf. ԽՌՈՎԵՄ.

Ցնորք անհնարին երազոց խռովեցուցանէին զնա։ Արքս այս խռովեցուցանեն զքաղաքս մեր։ Որք աշխարհս խռովեցուցին, սոքա եւ այսր հասին։ Երանի թէ մօտակտուր իսկ լինէրն որ զձեզն խռովեցուցանեն։ Բան ահեղ խռովեցուցանէ զսիրտ առն արդարոյ։ Սրամտութեամբ իւրով խռովեցուսցանէ զնոսա։ Ո խռովեցուցանէ զզմեծութիւն ծովու.եւ այլն։

Այլ եւ հողմոյ հրամայելով խռովեցուցանել զնաւն երակլի. (Նոննոս.։)

Մի՛ խռովեցուցաներ զամբոխեալս. (Նար. ՟Ժ՟Է։)

Ոչ մեկին ի նորա կամացն, եւ ոչ խռովեցուցնեն զաստուած. (Յճխ. ՟Ժ՟Բ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես խռովեցուցանեմ
դու խռովեցուցանես
նա խռովեցուցանէ
մեք խռովեցուցանեմք
դուք խռովեցուցանէք
նոքա խռովեցուցանեն
Imparfait
ես խռովեցուցանեի
դու խռովեցուցանեիր
նա խռովեցուցանէր
մեք խռովեցուցանեաք
դուք խռովեցուցանեիք
նոքա խռովեցուցանեին
Aoriste
ես խռովեցուցի
դու խռովեցուցեր
նա խռովեցոյց
մեք խռովեցուցաք
դուք խռովեցուցէք
նոքա խռովեցուցին
Subjonctif
Présent
ես խռովեցուցանիցեմ
դու խռովեցուցանիցես
նա խռովեցուցանիցէ
մեք խռովեցուցանիցեմք
դուք խռովեցուցանիցէք
նոքա խռովեցուցանիցեն
Aoriste
ես խռովեցուցից
դու խռովեցուսցես
նա խռովեցուսցէ
մեք խռովեցուսցուք
դուք խռովեցուսցջիք
նոքա խռովեցուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ խռովեցուցաներ
դուք մի՛ խռովեցուցանէք
Impératif
դու խռովեցո՛
դուք խռովեցուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու խռովեցուցանիջիր
դուք խռովեցուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու խռովեցուսջի՛ր
դուք խռովեցուսջի՛ք