s.

Ստամբակութիւն խիստ. ստահակութիւն. խեռութիւն.

Զքստամբակութիւն եւ զծուլութիւն իբրեւ մտրակաւ զարթուցանէ։ Խստամբակութեանն բնութեան. (Մագ. ՟Ա. ՟Ե։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif խստամբակութիւն խստամբակութիւնք
accusatif խստամբակութիւն խստամբակութիւնս
génitif խստամբակութեան խստամբակութեանց
locatif խստամբակութեան խստամբակութիւնս
datif խստամբակութեան խստամբակութեանց
ablatif խստամբակութենէ խստամբակութեանց
instrumental խստամբակութեամբ խստամբակութեամբք