adj.

Համբերօղ խստութեան. ճգնազգեաց. եւ Ճգնաւորական.

Զի կրօնաւոր երեւեսցի եւ խստաբեր. (Սարգ. յկ. ՟Ը։)

Զխստաբեր առ մեզ խստամբեր վարուք. (Յհ. կթ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Խստամբերութիւն, ութեան

Voir tout