vn.

to condense, to thicken, to grow thick, to coagulate, to congeal.

չ.

πυκνόομαι densor. Խիտ լինել՝ ըստ թաւութեան, ըստ խուռն բազմութեան կամ հոծութեան, եւ թանձրութեան, վասն մօտ առ միմեանս գոլոյ իրաց կամ մասանց իրաց.

Խտացեալ անտառ, կամ մայրք. (Պիտ.։ Լմբ. սղ.։)

Ամպ խտացեալ։ Զխտացեալ թանձրահողն. (Պիտ.։)

Անկեալ դիակացն մօտ առ խտացեալ. (Եղիշ. ՟Զ։)

Յանկելոց դիականացն յոյժ խտացեալս առ միմեանս. (Արծր. ՟Ե. 3։)

Կուտեցան անդ բիւրաւոր բազմութիւնք խտացեալ, ինչ կոխել զմիմեանս. (Իգն.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես խտանամ
դու խտանաս
նա խտանայ
մեք խտանամք
դուք խտանայք
նոքա խտանան
Imparfait
ես խտանայի
դու խտանայիր
նա խտանայր
մեք խտանայաք
դուք խտանայիք
նոքա խտանային
Aoriste
ես խտացայ
դու խտացար
նա խտացաւ
մեք խտացաք
դուք խտացայք
նոքա խտացան
Subjonctif
Présent
ես խտանայցեմ
դու խտանայցես
նա խտանայցէ
մեք խտանայցեմք
դուք խտանայցէք
նոքա խտանայցեն
Aoriste
ես խտացայց
դու խտասցիս
նա խտասցի
մեք խտասցուք
դուք խտասջիք
նոքա խտասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ խտանար
դուք մի՛ խտանայք
Impératif
դու խտացի՛ր
դուք խտացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու խտասջի՛ր
դուք խտասջի՛ք
Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ախտանամ, ացայ

Ապախտանամ, ացայ

Բարեբախտանամ, ացայ

Խրոխտանամ, ացայ

Պանդխտանամ, ացայ

Voir tout