va.

to condense, to thicken, to coagulate, to congeal.

ն.

πυκνόω denso. Խիտ կացուցանել. Յաճախել. բազմացուցանել. սըխցընել, շատցընել.

Խտացուցանէ բարուցն եւ ձեռացն առատութեամբ բարեկամս. (Խոր. ՟պ. 20։ Սամ. երէց.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես խտացուցանեմ
դու խտացուցանես
նա խտացուցանէ
մեք խտացուցանեմք
դուք խտացուցանէք
նոքա խտացուցանեն
Imparfait
ես խտացուցանեի
դու խտացուցանեիր
նա խտացուցանէր
մեք խտացուցանեաք
դուք խտացուցանեիք
նոքա խտացուցանեին
Aoriste
ես խտացուցի
դու խտացուցեր
նա խտացոյց
մեք խտացուցաք
դուք խտացուցէք
նոքա խտացուցին
Subjonctif
Présent
ես խտացուցանիցեմ
դու խտացուցանիցես
նա խտացուցանիցէ
մեք խտացուցանիցեմք
դուք խտացուցանիցէք
նոքա խտացուցանիցեն
Aoriste
ես խտացուցից
դու խտացուսցես
նա խտացուսցէ
մեք խտացուսցուք
դուք խտացուսցջիք
նոքա խտացուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ խտացուցաներ
դուք մի՛ խտացուցանէք
Impératif
դու խտացո՛
դուք խտացուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու խտացուցանիջիր
դուք խտացուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու խտացուսջի՛ր
դուք խտացուսջի՛ք
Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ախտացուցանեմ, ուցի

Voir tout