adj.

Առաւելեալն ի կարգի իրաց խրախճանացն. կարի խրախական.

Սոյնպէս եւ կոչունս երախանացն առ ի նոսա խրախճանագոյնքն ստորադրին ծափքն եւ փողքն. (Ոսկ. ղկ.։)