s.

the opening a breach.

s.

Խրամահատն լինել.

Մերժեաց զցանկն, եւ արտաքոյ գտաւ նմին խրամահատութեամբն. (Լմբ. սղ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif խրամահատութիւն խրամահատութիւնք
accusatif խրամահատութիւն խրամահատութիւնս
génitif խրամահատութեան խրամահատութեանց
locatif խրամահատութեան խրամահատութիւնս
datif խրամահատութեան խրամահատութեանց
ablatif խրամահատութենէ խրամահատութեանց
instrumental խրամահատութեամբ խրամահատութեամբք