va.

to darken, to obscure, to dull, to disfigure, to degrade, to spoil;
— զփառս, to tarnish the glory.

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես խրթնացուցանեմ
դու խրթնացուցանես
նա խրթնացուցանէ
մեք խրթնացուցանեմք
դուք խրթնացուցանէք
նոքա խրթնացուցանեն
Imparfait
ես խրթնացուցանեի
դու խրթնացուցանեիր
նա խրթնացուցանէր
մեք խրթնացուցանեաք
դուք խրթնացուցանեիք
նոքա խրթնացուցանեին
Aoriste
ես խրթնացուցի
դու խրթնացուցեր
նա խրթնացոյց
մեք խրթնացուցաք
դուք խրթնացուցէք
նոքա խրթնացուցին
Subjonctif
Présent
ես խրթնացուցանիցեմ
դու խրթնացուցանիցես
նա խրթնացուցանիցէ
մեք խրթնացուցանիցեմք
դուք խրթնացուցանիցէք
նոքա խրթնացուցանիցեն
Aoriste
ես խրթնացուցից
դու խրթնացուսցես
նա խրթնացուսցէ
մեք խրթնացուսցուք
դուք խրթնացուսցջիք
նոքա խրթնացուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ խրթնացուցաներ
դուք մի՛ խրթնացուցանէք
Impératif
դու խրթնացո՛
դուք խրթնացուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու խրթնացուցանիջիր
դուք խրթնացուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու խրթնացուսջի՛ր
դուք խրթնացուսջի՛ք