s.

cell;
hut, cabin.

s.

Խուղ. խուց. աղքատին յարկ կամ սենեակ միայնակեցաց. (որպէս թէ խրձամբք կազմեալ)

Մենաստանս եւ առանձնակաց խրճիթս. (Խոր. ՟Գ. 20։)

Ի խրճիթէ անտի արտաքս հանեալ. (Յհ. կթ.։ Գնաց ի խրճիթն։ Ել ի խրճըթէն. Վրք. հց. ձ. ստէպ։)

Հանին զմարմինս նոցա յիւրաքանչիւր խրճթոցն. (Հ=Յ. յունիս. ՟Ժ՟Դ.։)

Յայնմ պղծանոցի խրճթին (աղանդաւորաց) Մագ. (՟Ա։)