vn.

cf. Խրոխտամ.

չ.

ԽՐՈԽՏԱՄ կամ ԽՐՈԽՏԱՆԱՄ. γαυριάω glorior, superbio, me jacto, efferor φρυάσσω, φρυάττομαι fremo. Խրոխտաբար վարիլ. յոխորտալ. խիզախել. մեծաբանել. սպառնալ. ձեռներէց լինել. գրոհ տալ. համարձակիլ. յանդգնիլ. վստահանալ. պանծալ.

Մի՛ այդպէս խրոխտար (կամ խրոխտանար)թագաւորութեանդ պատուով. (Պտմ. աղեքս.։)

Սա խրոխտացեալ՝ ամբարձ զձեռն ընդդէմ բռնաւորութեանն բէլայ։ Գոռալով խրոխտայր ջնջել զզօրութիւն մարաց եւ պարսից. (Խոր. ՟Ա. 9. եւ Խոր. հռիփս.։)

Սկսան խրոխտալ ընդդէմ արքային պարսից. (Ղեւոնդ.։)

Բարեղողս կացեալ՝ յայն փառսն խրոխտալով՝ արհամարհեն զամենայն կենցաղոյս հեշտութիւն. (Լմբ. սղ.։)

Գազանաբար խրոխտանան գօշել եւ պատառել. (Յհ. իմ. պաւլ.։)

Իմաստասիրել բանականին, խրոխտանալ սրամտականին. (Շ. ՟ա. յհ. ՟Ժ՟Զ։)

Որք թագիւ պերճանան, եւ զօրօք խրոխտանան. (Լմբ. իմ.։)

Խրոխտացաւ կատարել զբանս փրկչին մերոյ արդեամբք։ Խրոխտացաւ հաւատոցն եռանդութեամբ. (Եւս. պտմ. ՟Զ. 8։ ՟Ը. 5։)

Խրոխտացեալ թշնամին։ Խրոխտացելոյն գողիաթու։ Իշխանապանծ խրոխտացելոյն. (Շար.։ Խոր. ՟Գ. 9։ Յհ. կթ.։)

Իսկ (Առ որս. ՟Գ.)

Ընդէ՞ր խրոխտացան հեթանոսք. քանզի չեւ եւս խրոխտացան. եւ այլն. ի Սաղմոսի դնի, խռովեցան, ըստ սիմաքոսի եւ ըստ ոմանց ի հարց. այլ հասարակ ընթերցուած յն. է խրոխտալ φρυάσσω ։

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես խրոխտանամ
դու խրոխտանաս
նա խրոխտանայ
մեք խրոխտանամք
դուք խրոխտանայք
նոքա խրոխտանան
Imparfait
ես խրոխտանայի
դու խրոխտանայիր
նա խրոխտանայր
մեք խրոխտանայաք
դուք խրոխտանայիք
նոքա խրոխտանային
Aoriste
ես խրոխտացայ
դու խրոխտացար
նա խրոխտացաւ
մեք խրոխտացաք
դուք խրոխտացայք
նոքա խրոխտացան
Subjonctif
Présent
ես խրոխտանայցեմ
դու խրոխտանայցես
նա խրոխտանայցէ
մեք խրոխտանայցեմք
դուք խրոխտանայցէք
նոքա խրոխտանայցեն
Aoriste
ես խրոխտացայց
դու խրոխտասցիս
նա խրոխտասցի
մեք խրոխտասցուք
դուք խրոխտասջիք
նոքա խրոխտասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ խրոխտանար
դուք մի՛ խրոխտանայք
Impératif
դու խրոխտացի՛ր
դուք խրոխտացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու խրոխտասջի՛ր
դուք խրոխտասջի՛ք