cf. ԽՐՈԽՏՈՒՄՆ.

Մի՛ հաստատեսցի բան խրոխտանացն, զոր խրոխտացայք դուք. (Գէ. ես.։)

Ամենաքաջն խրոխտանաց։ Խրոխտանաց վճարեալ իրս։ Քաջալերագոյն խրոխտանօքն, եւ մեծանուն պարծանօխն, եւ մեծանուն պարծանօք. (Պիտ.։)

Քաջքն ելեւելս զմիմեամբք առնէին ախոյանարձակ խրոխտանօք. (Արծր. ՟Գ. 15։)