vn.

cf. Խրտչիմ.

Տ. ԽՐՏՉԻՄ, եւ ՇՐՏՆՈՒՄ։ Սեբեր. ՟Գ։

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—նում, եայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես խրտնում
դու խրտնուս
նա խրտնու
մեք խրտնումք
դուք խրտնուք
նոքա խրտնուն
Imparfait
ես խրտնուի
դու խրտնուիր
նա խրտնոյր
մեք խրտնուաք
դուք խրտնուիք
նոքա խրտնուին
Aoriste
ես խրտեայ
դու խրտեար
նա խրտեաւ
մեք խրտեաք
դուք խրտեայք
նոքա խրտեան
Subjonctif
Présent
ես խրտնուցում
դու խրտնուցուս
նա խրտնուցու
մեք խրտնուցումք
դուք խրտնուցուք
նոքա խրտնուցուն
Aoriste
ես խրտեայց
դու խրտիցես
նա խրտիցէ
մեք խրտիցուք
դուք խրտիջիք
նոքա խրտիցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ խրտնուր
դուք մի՛ խրտնուք
Impératif
դու խրտի՛ր
դուք խրտերո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու խրտիջի՛ր
դուք խրտիջի՛ք