va.

to scare, to startle;
to scaro or fright away.

ն.

πτοέω, ἁποσοβέω metu consterno, abigo. Տալ խրտչել. շրտուցանել. սարտուցանել. ահաբեկ առնել. վանել. խրտեցնել.

Որ ձգէ քարինս թռչնոց, խրախուսէ զնոսա. (Սիր. ՟Ի՟Բ. 25։)

Զի մի՛ խրտուցանիցէ (կամ խրտուսցէ) Զլսօղն անդէն ի սկզբանն. (Ոսկ. մ. ՟Ա. 4։ եւ Շ. մտթ.։)

Եթէ իւր միայն խնդրէր զպաշտօնն, վաղվաղակի խրտուցանէր զպաշտօնեայս իւր. (Եզնիկ.։)

Խրտուցանել զդարանագործ թշնամին. (Վրդն. երգ.։)

Եւ որպէս Շարժլել. դրդել. խթել.

Իմաստնաց զկծելովն, որպէս խթանն զեզն. (Լմբ. ժղ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես խրտուցանեմ
դու խրտուցանես
նա խրտուցանէ
մեք խրտուցանեմք
դուք խրտուցանէք
նոքա խրտուցանեն
Imparfait
ես խրտուցանեի
դու խրտուցանեիր
նա խրտուցանէր
մեք խրտուցանեաք
դուք խրտուցանեիք
նոքա խրտուցանեին
Aoriste
ես խրտուցի
դու խրտուցեր
նա խրտոյց
մեք խրտուցաք
դուք խրտուցէք
նոքա խրտուցին
Subjonctif
Présent
ես խրտուցանիցեմ
դու խրտուցանիցես
նա խրտուցանիցէ
մեք խրտուցանիցեմք
դուք խրտուցանիցէք
նոքա խրտուցանիցեն
Aoriste
ես խրտուցից
դու խրտուսցես
նա խրտուսցէ
մեք խրտուսցուք
դուք խրտուսցջիք
նոքա խրտուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ խրտուցաներ
դուք մի՛ խրտուցանէք
Impératif
դու խրտո՛
դուք խրտուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու խրտուցանիջիր
դուք խրտուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու խրտուսջի՛ր
դուք խրտուսջի՛ք