s.

small room, cell, hut, cabin.

s.

οἱκίσκος domuncula. Խուց փոքրիկ. Խղիկ. խրճիթ. Տնակ.

Ի փոքր ինչ խցկան դարարեցուցանեն զանձինս. (Ոսկ. եփես. ՟Ժ՟Գ։)

Բնակեալ էր ըստ մարմնոյ ի նեղ խցկան. (Եղիշ. ՟Ը։)

կայեանք խցկանն իւրոյ։ Ընդ երդս խցկանն. (Բուզ. ՟Գ. 14։)

Ի խցկանէ անտի արտաքս ընթանալ. (Կիր. ՟ը. խհ.։)

Փախչել եւ փոխիլ ի խցկեն. (Վրք. հց. ՟Բ։)