s.

mediator, intercessor, advocate;
messenger, announcer;
chanticleer.

adj.

Աքաղաղ. եւ նմանութեամբ Քարոզ. ձայնատու աւետեաց՝ իբր լուսոյ.

Գիշերային մթոյն խօսնակ բերկրանաց։ Չորեքծագեան մասանց էակաց անպատկառ խօսնակք. (Նար. կուս. եւ Նար. առաք.։)

ԽՕՍՆԱԿ. Բարեխօս. Փաստաբան. συνήγορος patronus.

Զո՞ր խօսնակս փորձեսցես. զիա՞րդ հասունեցուսցես զանխաբելի դատաւորն. (Բրս. ընչեղ.։)

Փայտ կենաց, արարչին խօսնակ, միջնորդ համարձակ. (Նար. խչ.։)

Զի՞նչ առնիցես (ի դատաստանի) առանց խօսնակի, առանց պատասխանւոյ. (Մանդ. ՟Զ։)

ԽՕՍՆԱԿ. Խօսական. քաջաբան. ճարտար ի բանս.

Յոյժ խօսնակ էր այրն. (Լաստ. ՟Ի՟Բ։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Խօսնական

Խօսնակից

Voir tout