va.

cf. Ծագեմ.

ն.

Ծա գել տալ. եւ ծագել, ն.

Ի մեր ձեռս է՝ վաղվաղակի կամ անգան ծագեցուցանել զփրկութիւն։ Ծագեցուցանէ տէր զարդարութիւն. (Ոսկ. ես.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես ծագեցուցանեմ
դու ծագեցուցանես
նա ծագեցուցանէ
մեք ծագեցուցանեմք
դուք ծագեցուցանէք
նոքա ծագեցուցանեն
Imparfait
ես ծագեցուցանեի
դու ծագեցուցանեիր
նա ծագեցուցանէր
մեք ծագեցուցանեաք
դուք ծագեցուցանեիք
նոքա ծագեցուցանեին
Aoriste
ես ծագեցուցի
դու ծագեցուցեր
նա ծագեցոյց
մեք ծագեցուցաք
դուք ծագեցուցէք
նոքա ծագեցուցին
Subjonctif
Présent
ես ծագեցուցանիցեմ
դու ծագեցուցանիցես
նա ծագեցուցանիցէ
մեք ծագեցուցանիցեմք
դուք ծագեցուցանիցէք
նոքա ծագեցուցանիցեն
Aoriste
ես ծագեցուցից
դու ծագեցուսցես
նա ծագեցուսցէ
մեք ծագեցուսցուք
դուք ծագեցուսցջիք
նոքա ծագեցուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ ծագեցուցաներ
դուք մի՛ ծագեցուցանէք
Impératif
դու ծագեցո՛
դուք ծագեցուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու ծագեցուցանիջիր
դուք ծագեցուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու ծագեցուսջի՛ր
դուք ծագեցուսջի՛ք