s.

fold, plait;
wrinkle;

adv.

in folds, in plaits;
— առնուլ, to flow gently, to ripple, to undulate;
— ի — առնուլ, to flow loosely, to curl, to float, to wave.

s.

(լծ. կուղ. կամ եբր. կալ). ἔλιξ, πλοκή, πτύγμα voluta, plica, plicatura. Կրկնումն մասանց յիւրեաց վերոյ. որ եւ ԾԱԼՈՒՄՆ. Փաթոյթ. ոլորք. Ծալք, ծալուածք.

Տիպ ծալ ի ծալ թփոցն տերեւ յօրինեսցուք. (Նար. տաղ.։)

Որպէս գլորեալ մատեանն՝ կարգաւ զծալսն բանալով ընթերցօղն. (Նչ. եզեկ.։)

ԾԱԼ ԱՌՆՈՒԼ. Ծածանիլ. ալեաց զալեօք գալ.

Ի վարդագոյն ի սուրբ արեանցն (մանկանց բեթղեհեմի՝) ծով ծալ առնոյր ի մէջ ծնողացն. (Տաղ.։)

ԾԱԼ Ի ԾԱԼ ԱՌՆՈՒԼ. Գալարիլ. պտոյտքիլ. ծռմռկիլ.

Ի խնջոյս իջեալ աղջիկն առաջի թագաւորին. հերքն ծալ ի ծալ առեալ՝ նմանեալ արքայ օձին. (Տաղ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Դիւրածալ

Երկոտասանածալ

Թախծալի

Ծալած, ոց

Ծալապատակ նստիմ

Ծալեմ, եցի

Ծալիչ

Ծալող

Ծալովի

Ծալումն, ման

Կսկծալի

Միածալ, ի

Ութածալ

Պանծալի

Պղծալեզու

Պղծալից

Վեշտասանածալ

Ցնծալի

Ցնծալից

Քառածալ

Voir tout